Impresje - dawne czasy !
Tomek i Mustang Mustang w locie koszącym Sekcja juniorów: Radek, Mateusz i Krzysiek Ben Ben i hotliner Zbyszek, nasz specjalista od konstrukcji stalowych Robert - elektryk nad ELEKTRYKI !

REGULAMIN (wersja w opracowaniu)

Klubu Modelarzy Lotniczych „ PRZĘSOCIN ”

 • ROZDZIAŁ I - Postanowienia Ogólne
  • „Klub Modelarzy Lotniczych Przęsocin” (zwany dalej Klubem) to grupa osób które na zasadach określonych w niniejszym regulaminie wspólnie uprawiają modelarstwo lotnicze RC. Klub jest przedsięwzięciem niezarobkowym i towarzyskim.
  • Klub opiera się w swej działalności na pracy społecznej ogółu członków oraz uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
 • ROZDZIAŁ II - Cele i sposób ich realizacji
  • Cele działalności klubu to:
   • pozyskanie i utrzymanie lotniska modelarskiwgo,
   • zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania modelarstwa,
   • integrowanie środowiska modelarzy lotniczych,
   • pozyskiwanie nowych członków.
  • Klub realizuje swoje cele przez:
   • utrzymanie nawierzchni lotniska modelarskiegi oraz infrastruktury w stanie umożliwiającym ciągłą eksploatację w sezonie (wiosna, lato, jesień).
   • opracowanie, ogłoszenie i nadzór nad przestrzeganiem regulaminów uzupełniających, które będą ustalać zasady korzystania z lotniska modelarskiego oraz reguły bezpieczeństwa lotów.
   • opublikowanie informacji o Klubie, jego celach, regułach i działaniu, w Internecie (strona WWW)
   • informowanie członków pocztą elektroniczna o bieżących sprawach Klubu
   • wymianę doświadczeń wsród członków Klubu, wzajemna pomoc, doradztwo, szkolenie w związku z uprawianiem modelarstwa
   • organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy modelarskie krajowe i zagraniczne, jak i organizowanie takich spotkań na własnym terenie
   • podejmowanie innych działań ukierunkowanych na realizację celów regulaminowych.
 • ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
  • Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie które akceptują niniejszy regulamin i deklarują jego przestrzeganie. O przyjęciu decyduje Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanego, po pozyskaniu opinii wśród członków Klubu.
  • Nabór nowych członków może być wstrzymany gdyby nadmierna liczba członków miała ograniczać komfory korzystania z lotniska modelarskiego.
  • Członkowie Klubu są uprawnieni do:
   • korzystania z lotniska modelarskiego,
   • czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Klubu,
   • korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z Regulaminu Klubu
   • podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do Władz Klubu
  • Członkowie Klubu są zobowiązani do:
   • przestrzegania Regulaminu, uchwał i zarządzeń Władz Klubu,
   • czynnego udziału w realizacji celów regulaminowych Klubu,
   • zachowania koleżeńskiej postawy,
   • regularnego płacenia składek.
  • Członkostwo ustaje na skutek:
   • wystąpienia z Klubu na własny wniosek zgłoszony pisemnie (w tym pocztą elektorniczną) Zarządowi,
   • wykreślenia z ewidencji członków przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy od 6-ciu miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu (pocztą elektroniczną),
   • wykluczenia na mocy uchwały Zarządu w przypadku: nieprzestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał i przepisów Władz Klubu, nie uczestniczeniu w realizacji zadań Klubu, działania na szkodę Klubu,
   • rozwiązania Klubu.
  • Utrata członkostwa Klubu nie uprawnia do zwrotu śrdoków wpłaconych na rzecz Klubu. Występujący z Klubu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich należności.
 • ROZDZIAŁ IV - Władze Klubu
  • Władze Klubu to Walne Zebranie Członków oraz Zarząd.
  • Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności Klubu za miniony rok. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej na miesiąc przed tym terminem.
  • Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należą:
   • uchwalanie programu działania Klubu, uchwalanie Regulaminu i zmian w Regulaminie Klubu,
   • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu,
   • wybór członków Zarządu,
   • uchwalenie rozwiązania Klubu
  • Zarząd Klubu kieruje działanością w okresach między Walnymi Zebraniami za co odpowiada przed Walnym Zebraniem. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 3 członków Klubu wybranych przez Walne Zebranie.
  • Do zadań Zarządu należy:
   • kierowanie bieżącą działalnością w tym uchwalanie składek członkowskich, zarządzanie funduszami Klubu.
   • uchwalanie regulaminów które nie są zastrzeżone dla Walnego Zebrania (regulamin korzystania z lotniska modelarskiego, regulamin bezpieczeństwa lotów itp.),
   • przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu,
   • okresowe publikowanie wśród członków Klubu raportu finansowego - zestawienia zawierającego informację o wpłaconych składkach, wydatkach i stanie finansów klubu,
   • bieżące informowanie wszytskich członków o istotnych sprawach Klubu.
 • ROZDZIAŁ V - Fundusze Klubu
  • Fundusze klubu są pozyskiwane ze składek członkowskich. Fundusze te przeznaczone są w całości na działalność Regulaminową Klubu. Za zarządzanie funduszami odpowiada Zarząd. Zrząd składa sprawozdanie z wykorzystania funduszy Klubu przed Walnym Zebraniem członków klubu.
 • ROZDZIAŁ VI - Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Klubu
  • Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/5 liczby członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym terminie nie jest to możliwe, uchwała zapada w drugim terminie większością 2/3 głosów, niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.