Piloci z Przęsocina
My o nas - klub modelarzy czyli "Niedzielne Towarzystwo Aviacyjne"
Jesteśmy grupą ludzi różnych zawodów i charakterów, w różnym wieku, których łączy wspólna pasja, jaką jest modelarstwo lotnicze RC (czyli zdalnie sterowane).
Tomek Leszek i Spacewalker w Crussow Wspólne latanie, a właściwie pilotowanie modeli, daje nam odskocznię od codzienności, relaks, radość i satysfakcję !
Reprezentacja Przęsocina w Crussow Nazwa klubu wskazuje na lokalizację lotniska modelarskiego, położonego ok. 1 km od miejscowości Przęsocin, leżącej przy drodze Szczecin - Police. Lotnisko jest oddalone ok. 14 km od centrum Szcze­cina  i ok. 8km od centrum miej­sco­wości Police.

W połowie 2006 roku w kręgu modelarzy latających od kilku lat razem, powstała inicjatywa stworzenia klubu opartego na zdro­wych i trwałych fundamentach, po­sia­da­jącego regulamin, usta­loną listę członków, działajacego w przy­ja­znej atmosferze, sku­piajacego ludzi przekonanych iż tylko wspólne i systematyczne za­an­ga­żo­wa­nie może za­pe­wnić skuces, czyli dobre, stabilne i symaptyczne wa­ru­nki do uprawiania hobby.

Uważamy że nasze przedsięwzięcie rozwija się z pełnym powo­dzeniem. Dysponujemy lotniskiem modelarskim. Wspólne zaangażowanie zapewnia jego koszenie i pie­lę­gna­cję. Utrzymujemy kontakty z klubami nie­mieckimi. Od­wie­dzamy się i wymieniamy doświadczenia.

Utworzona przez nas strona internetowa, została opu­bli­ko­wa­na po raz pierwszy na przełomie roku 2007/2008. Jest ona wy­sta­wiona na serwerze nie­od­pła­tnie dzięki wsparciu i przychylności władz sa­mo­rzą­dowych. Celem publikacji jest prezentacja naszej aktywności i do­konań.
Serdeczne podziękowania dla Burmistrza Gmi­ny Police oraz dla administratora Web­ser­we­ra !

Strona adresowana do wszystkich zainteresowanych, a szcze­gól­nie do aktywnych modelarzy. Nowi członkowie są mile widziani. Chętnych do wspól­ne­go latania i za­an­ga­żo­wa­nia się w sprawy klubu zapraszamy !
Spacewalker i dym Radek

Pirat i telemaster w Crussow